Nationell strategi för hästföretagande

Hästföretagande

Svenska hästföretag är innovativa och livskraftiga, växer på en sund och kundanpassad marknad som en naturlig del av näringslivet och tar ansvar för människor, hästar och miljö. Så lyder visionen för ett branschgemensamt samarbete för utvecklat företagande.

)

Satsningar som görs för ökad innovationskraft i hästnäringen är även mycket viktiga för hästföretagandets utveckling i landet! Just därför har Kunskap och innovation identifierats som ett centralt strategiskt område i Nationell strategi för hästföretagande.

I en framtid där hästföretagen tar aktiv plats i kunskapskedjan och ett utökat samarbete mellan branschens innovatörer, forskare och finansiärer ger utväxling skapas utrymme för entreprenörskap och utvecklat företagande.

Samhället, hästnäringen och hästföretagen behöver ständigt ny kunskap för att utvecklas och möta omvärldens förväntningar och samhällsutmaningar. Effektiv kunskapsspridning och nyskapande kompetensförsörjning till hästnäringen och hästföretagen blir essentiellt för utvecklingen.

I det strategiska området Kunskap och innovation finns flera åtgärdspunkter som har mycket att vinna på ökad innovationskraft, samverkan och utveckling. Nedan återges ett urval:

Gemensam omvärldsbevakning

– Hästnäringen bör gemensamt bevaka omvärldens utveckling och samhällets strömningar, fånga upp makrotrender och fundera över vilka möjligheter som ges och hur dessa kan tillvaratas samt gemensamt bemöta och förhålla sig till hot.

Medel och miljöer för innovation

– Hästföretagens innovationsvilja bör bättre tas tillvara genom att tydliggöra var tillgängliga medel för forskning och utveckling kan sökas, vilka samarbetsparter som finns inom olika forskningsdiscipliner och hur pilotprojekt kan drivas i olika innovationsmiljöer genom tvärvetenskaplig samverkan.

Förstå hästen

– Fortsatt forskning om och kring hästen, dess behov, välfärd, möjligheter och plats i samhället bör främjas för att med avstamp i vetenskapen kunna förmedla kunskap, kommersialisera forskningsresultat och utveckla nya kunskapsintensiva företag.

Långsiktig produktivitetsutveckling

– Innovation och tillämpning av för branschen ny teknik är nödvändig för den långsiktiga produktivitetsutvecklingen. Samarbete i olika forum för utbyte av information, teknik, metoder och erfarenheter mellan olika företag bör utvecklas och fortgå.

Livslångt lärande

– Stimulerande sysselsättning och livslångt lärande är viktiga pusselbitar i strategisk kompetensförsörjning. Hästföretagare och arbetstagare i hästnäringen bör uppmuntras till fortsatt individuell utveckling, att ständigt söka och ta till sig ny kunskap.

Om strategin:

Företagandet i hästnäringen står i fokus i denna långsiktiga strategi med syfte att bidra till att tillvarata den potential som finns i näringsverksamheter kopplade till hästen. Ett lyckat genomförande kan leda till ökat värdeskapande, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Nationell strategi för hästföretagande är ett nytt grepp med start 2018, ett branschgemensamt samarbete som samlar majoriteten av hästnäringens organisationer med siktet inställt på 2030. Samtliga är initiativtagare och medverkar i den breda dialogen som föreligger de ställningstaganden som presenteras i strategin.

Med hästföretagande avses produktion av varor och tjänster i hästnäringen i syfte att generera ekonomiskt överskott. Branschen har utvecklingspotential och det gemensamma arbetet leder mot visionen. Det har under första halvåret 2018 hållits dialogmöten i storforum och inspel har inhämtats från hästföretagare med hjälp av intervjuer och enkäter, olika delar av strategin har bearbetats i arbetsgrupper och strategin har varit ute på remiss vid flera tillfällen.

Arbetet med att förverkliga strategin kommer att fortgå under flera år och årligen kommer branschen på nytt beredas möjlighet att komma med inspel och förslag på konkreta åtgärder som sammanställs i den handlingsplan för det kommande verksamhetsåret som knyts till strategin.

Läs mer på www.lrf.se/hastforetagarstrategi

Initiativtagare Nationell strategi för hästföretagare:

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Konsult, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, Hästnäringens Yrkesnämnd, Jordbruksverket, Hushållningssällskapet, Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet, Ridskolornas Riksorganisation, Svenska Islandshästförbundet, Western Riders Association of Sweden, Brukshästsorganisationernas Samarbetskommitté, Swedish Warmblood Association, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, Sleipner, Svenska Hästavelsförbundet, HästSverige, Stiftelsen Hästforskning, Sveriges Lantbruksuniversitet, Göteborgs Universitet, Hästföretagarforum, Hästföretagarna, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Distriktsveterinärerna, Distriktshovslagarna och Hästen i Skåne

Fler intressanta inlägg